Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай