“Ажлын соёл- Удирдлагын манлайллаас эхэлнэ”аяны хүрээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө батлах тухай А/37