Аврах бүлэг байгуулах, төлөвлөгөө батлах тухай А/32