Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (2023-2030 он)-ийн төсөл